În atenția crescătorilor de animale: Ordin MADR – Condițiile pentru plata ANTZ 2024

8

Pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a fost pus în dezbatere publică un proiect de Ordin referitor la plata ajutoarelor naționale tranzitorii (ANT și ANTZ), începând cu anul 2024.

Proiectul de act normativ stabilește criteriile de eligibilitate, documentele justificative și condiţiile de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, valabile începând cu anul de cerere 2024.

Potrivit dispozițiilor generale aplicabile ajutoarelor naționale tranzitorii din noul act normativ, beneficiarii intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022, stabiliți la art. 5 alin. (4) – (6) din hotărâre, depun anual la centrele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) o singură cerere de plată şi sunt identificaţi în mod unic în Registrul Unic de Identificare, pe baza:

a) identificatorului atribuit în Registrul Unic de Identificare;

b) codului numeric personal sau codului unic de înregistrare cuprins în certificatul de înregistrare eliberat de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, denumit în continuare ONRC;

c) contului bancar declarat la APIA de către beneficiar.

Iată ce prevede proiectul de Ordin pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic (ANTZ):

Art. 18. În sectorul zootehnic se acordă ajutoare naţionale tranzitorii, denumite în continuare ANTZ, aşa cum sunt prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat.

Art. 19. ANTZ se acordă fermierilor crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine, înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, în funcţie de criteriile de eligibilitate, pentru următoarele scheme:

a) schemă decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte;

b) schemă decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne;

c) schemă cuplată de producţie, speciile ovine/caprine.

Plata ANTZ – specia bovine, în sectorul lapte

Art. 20.-(1) ANTZ pentru schema prevăzută la art.19 lit. a) se acordă fermierilor crescători de bovine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) solicitantul să fi produs şi valorificat o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul 2018;

b) la data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în BND în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.

(2) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (1) se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploataţia cu cod ANSVSA, produsă şi valorificată în perioada 1.01.2018- 31.12.2018.

(3) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (1) se acordă în cuantumuri diferenţiate, calculate de APIA, pentru cantitatea de lapte produsă şi valorificată în anul 2018, în funcţie de cea din perioada de referinţă a anului de cerere curent.

Art. 21.-(1) ANTZ pentru schema prevăzută la art.19 lit. a) se acordă şi fermierilor crescători de bovine cu exploataţii înfiinţate în perioada 1.01.2019-28.02.2023, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) solicitantul să fi produs şi valorificat o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploataţia cu cod ANSVSA în perioada 1.03.2022-28.02.2023;

b) la data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în BND în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.

(2) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (1) se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploataţia cu cod ANSVSA, produsă şi valorificată în perioada 1.03.2022- 28.02.2023.

(3) Ulterior anului de cerere 2023, plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (1) se acordă în cuantumuri diferenţiate, calculate de APIA, pentru cantitatea de lapte produsă şi valorificată în perioada 1.03.2022-28.02.2023, în funcţie de cea din perioada de referinţă a anului de cerere curent.

Art. 22.-(1) ANTZ pentru schema prevăzută la art.19 lit. a) se acordă şi fermierilor crescători de bovine cu exploataţii înfiinţate în perioada 1.03.2023-29.02.2024, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) solicitantul să fi produs şi valorificat o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploataţia cu cod ANSVSA în perioada 1.03.2023-29.02.2024;

b) la data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în BND în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.

(2) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (1) se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploataţia cu cod ANSVSA, produsă şi valorificată în perioada 1.03.2023- 29.02.2024.

(3) Ulterior anului de cerere 2024, plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (1) se acordă în cuantumuri diferenţiate, calculate de APIA, pentru cantitatea de lapte produsă şi valorificată în perioada 1.03.2023-29.02.2024, în funcţie de cea din perioada de referinţă a anului de cerere curent.

(…)

Art. 27. Documentele specifice care se depun împreună cu cererea de plată pentru schema prevăzută la art.19 lit. a) şi care atestă cantitatea de minimum 3 tone lapte produsă şi valorificată în perioada de referinţă a exploataţiei, precum şi cantitatea produsă şi valorificată în perioada de referinţă a anului de cerere curent sunt următoarele, după caz:

a) în cazul valorificării către prim-cumpărător :

     (i) copia contractului cu un prim-cumpărător, încheiat pentru o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de facturi/documente contabile în cazul producătorului PJ/PFA/II/IF;

     (ii) copia contractului cu un prim-cumpărător, încheiat pentru o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de factura fiscală sau filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol însoţită de copia de pe atestatul de producător, în cazul producătorului persoană fizică; şi/sau

     (iii) dovada emisă de prim-cumpărător care atestă pentru fiecare exploatatie cu cod ANSVSA perioada și cantitatea de lapte valorificată , în baza contractului încheiat;

b) în cazul altor tipuri de valorificare:

     (i) în cazul valorificării laptelui, în perioada de referinţă, de către producătorul persoană fizică: copie de pe factura fiscală sau copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de lapte valorificat, însoţită de copie de pe atestatul de producător;

     (ii) în cazul valorificării laptelui, în perioada de referinţă, de către producătorul PJ/PFA/II/IF: copii de pe rapoarte fiscale de închidere zilnică/factură/facturi/documente contabile din care rezultă cantitatea de lapte valorificată;

     (iii) în cazul valorificării laptelui de către producător, prin intermediul automatelor de lapte, în perioada de referinţă: copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe documentele fiscale de încasare a valorii aferente laptelui valorificat/documente contabile/copie de pe factura/ facturile pentru producătorul PJ/PFA/II/IF sau copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol însoţită(e) de copii de pe atestatul de producător şi de pe înregistrarea sanitarveterinar pentru valorificare, pentru producătorul persoană fizică;

    (iv) în cazul valorificării laptelui, de către producători, prin unităţi de procesare proprii, în perioada de referinţă: copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi de pe notele de intrarerecepţie la unitatea proprie de procesare sau documente contabile, din care să rezulte cantitatea de lapte livrată şi recepţionată, în perioada de referinţă, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte, sau un document însuşit prin semnătură de către beneficiar din care să rezulte cantitatea de lapte produsă şi procesată la unitatea proprie însoţit de înregistrarea sanitară veterinară pentru procesare, în cazul persoanelor fizice.

Plata ANTZ – specia bovine, în sectorul carne

Art. 23.-(1) ANTZ pentru schema prevăzută la art.19 lit. b) se acordă fermierilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la 31 ianuarie 2018 înregistrate în BND;

b) la data solicitării ANTZ exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în BND în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitarveterinară în vigoare.

(2) Plata ANTZ pentru schema prevăzută la art.19 lit. b) se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţia cu cod ANSVSA la data de referinţă 31.01.2018.

(3) Plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin (1) se acordă în cuantumuri diferenţiate, calculate de APIA, pentru efectivul de bovine de la data de 31 ianuarie 2018, în funcţie de cel de la data de referință a anului de cerere curent.

Art. 24.-(1) ANTZ pentru schema prevăzută la art.19 lit. b) se acordă şi fermierilor crescători de bovine cu exploataţii înfiinţate în perioada 1.02.2018-28.02.2023, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 28.02.2023 înregistrate în BND;

b) la data solicitării ANTZ exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în BND în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitarveterinară în vigoare.

(2) Plata ANTZ pentru schema prevăzută la art.19 lit. b) se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţia cu cod ANSVSA la data de referinţă 28.02.2023.

(3) Ulterior anului de cerere 2023, plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (1) se acordă în cuantumuri diferenţiate, calculate de APIA, pentru efectivul de bovine de la data de 28.02.2023, în funcţie de cel de la data de referinţă a anului de cerere curent.

Art. 25.-(1) ANTZ pentru schema prevăzută la art.19 lit. b) se acordă şi fermierilor crescători de bovine cu exploataţii înfiinţate în perioada 1.03.2023-29.02.2024, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 29.02.2024 înregistrate în BND;

b) la data solicitării ANTZ exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în BND în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitarveterinară în vigoare.

(2) Plata ANTZ pentru schema prevăzută la art.19 lit. b) se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţia cu cod ANSVSA la data de referinţă 29.02.2024.

(3) Ulterior anului 2024, plata ANTZ pentru fermierii prevăzuţi la alin. (1) se acordă în cuantumuri diferenţiate, calculate de APIA, pentru efectivul de bovine de la data de 29.02.2024, în funcţie de cel de la data de referinţă a anului de cerere curent.

Plata ANTZ – speciile ovine/caprine

Art. 26.-(1) ANTZ pentru schema prevăzută la art.19 lit. c) se acordă fermierilor crescători de ovine/caprine, pentru femelele de ovine şi/sau femelele de caprine identificate conform legislaţiei în domeniu care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) efectivul solicitat din exploataţia cu cod ANSVSA înregistrată în BND să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de cererecurent;

b) la data solicitării ANTZ efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ să fie înscris în BND; c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ să fie menţinut în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere pe perioada de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererii de plată;

(2) Sunt eligibile la plată inclusiv femelele de ovine şi/sau femelele de caprine care până la finalul perioadei de reţinere de 100 de zile, prevăzută la alin. (1) lit. c), au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.

Alte prevederi importante de care crescătorii de animale trebuie să țină cont sunt următoarele:

Art. 28. Pentru cererile de plată depuse în termen, data-limită privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi, respectiv, cea a începerii perioadei de reţinere este data-limită de depunere a cererii de plată.

Art. 29.-(1) În situaţia prevăzută la art. 27 lit. a) (n.r. – vezi mai sus, la secțiunea Plata ANTZ – specia bovine, în sectorul lapte) APIA

ia în considerare, preia şi pune la dispoziţia fermierilor datele din declaraţiile înregistrate în Registrul prim-cumpărătorilor cu privire la cantităţile de lapte valorificate de către solicitanţi către prim-cumpărători.

(2) Circumstanţele naturale care afectează efectivul de ovine/caprine, constând în moartea/sacrificarea de necesitate a unui animal ca urmare a următoarelor situaţii, de care beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător sunt următoarele cazuri:

a) Enzootii care conduc la eliminarea din efectiv a unor animale sanatoase dar purtătoare de virusi/bacterii;

b) Imposibilitatea de a făta;

c) Desmorexie ischio-pubiană şi desmorexie sacro-iliacă;

d) Hemoragie interna consecutiv ruptura organe interne, vene, artere;

e) Edem gloso-faringian;

f) Fracturi membre;

g) Şoc anafilactic.

(3) Circumstanţe naturale se notifică, în scris, la APIA în maximum 10 zile lucrătoare de la data evenimentului, fermierul atașând la notificare toate documentele doveditoare.

Art. 30. În cazul în care în urma efectuării plăţii se constată că fermierul a creat condiţii artificiale pentru a primi plăţi, APIA aplică procedura de recuperare a plăţilor necuvenite şi sesizează în mod obligatoriu Departamentul pentru Lupta Antifraudă şi Direcţia Naţională Anticorupţie (subl. n).

Art. 31.-(1) Fermierii pot aduce modificări cererii de plată sau pot retrage în totalitate cererea de plată sau părţi ale acesteia, numai dacă:

a) APIA nu a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele neconformităţi din cererea de plată;

b) APIA nu a notificat fermierului intenţia sa de a efectua un control la faţa locului;

c) nu au solicitat plăţi pentru animale care au perioadă de reţinere, caz în care se poate retrage în totalitate cererea de plată cu declaraţie sector zootehnic/ajutor sau una din exploataţii cu cod ANSVSA.

(2) Cererile de plată pot fi modificate fără creşterea numărului de animale sau pot fi retrase total/parţial de către beneficiar dacă APIA nu a notificat fermierul cu privire la intenţia de a efectua un control la faţa locului.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care în cadrul unui control la faţa locului a fost constatată o neconformitate, modificările sau retragerile nu se mai pot face pentru animalele la care se referă neconformitatea