Eco-schema de 110 euro/UMV pentru crescătorii de bovine – ACTE NECESARE

3

În Planul Național Strategic (PNS) 2023-2027 este inclusă și eco-schema PD-08 – Măsura pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat, care va aduce în buzunarele fermierilor din sector o subvenție de aproximativ 110 euro/UMV.

Alocarea financiară orientativă anuală (contribuția Uniunii în EUR) pentru această eco-schemă este de 21.027.840 de euro, cuantumul unitar planificat pentru 2023 fiind de 109,52 euro/UMV.

Plata compensatorie prevăzută de această eco-schemă se acordă pentru depășirea standardelor minime de bunăstare la tineretului bovin la îngrășat, prevăzute în Ordinul nr.10/2023, pe întreaga perioadă a fiecărui an de cerere pentru care se încheie un angajament voluntar, respectiv 1 ianuarie – 31 decembrie.

În sensul eco-schemei bunăstare tineret bovin la îngrășat, prin tineret bovin se înțelege tineret femel și mascul din specia bovine cu vârsta de maximum 32 luni la data livrării la abator la greutatea de minimum 450 kg în viu/cap.

Plata compensatorie prevăzută în această eco-schemă se acordă pe UVM, iar pentru calculul echivalent UVM se utilizează următorii coeficienţi de conversie a animalelor:

a) 0,4 UVM pentru bovine sub șase luni;


b) 0,6 UVM pentru bovine de la șase luni la 2 ani;

c) 1,0 UVM pentru bovine peste 2 ani.

Condiții de eligibilitate

Pentru a beneficia de subveția prevăzută prin această eco-schemă, crescătorii de bovine care se încadrează în categoria fermierilor activi trebuie să îndeplinească cerințele generale prevăzute în fișa intervenției, după cum urmează:


a) tineretul bovin să fie identificat și înregistrat în Baza Națională de Date, definită potrivit art. 1 pct. 5 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022;

b) exploatația de bovine este înregistrată sau autorizată sanitar veterinar, conform legislației în vigoare;


c) să solicite sprijin pentru un efectiv rulat/an de maximum 5000 capete tineret bovin la îngrășat;

d) efectivul eligibil de tineret bovin trebuie să fie deținut în exploatație minimum 6 luni până la data sacrificării;


e) să livreze animalele pentru sacrificare la abatoare autorizate sanitar-veterinar care sunt supuse controlului autorității competente privind respectarea Ordinului nr. 180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția animalelor în timpul sacrificării și uciderii;

f) greutatea la livrare în vederea sacrificării către un abator autorizat este de minimum 450 kg în viu/cap.

Pe lângă cerințele generale, crescătorii de animale trebuie să îndeplinească și cerințele specifice prevăzute în fișa intervenției, după cum urmează:


a) pentru sprijinul „creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat fiecărui animal” să asigure fiecărui animal, exploatat în sistemul semi-intensiv și/sau intensiv, în perioada de stabulație a anului de cerere, un spațiu util din adăpost cu 15 % mai mare decât standardul minim prevăzut în Ordinul nr. 10/2023;


b) pentru sprijinul „asigurarea condițiilor de confort sporite în zona de odihnă”, utilizează o cantitate de materiale sub formă de așternut de cel puțin 3 kg/cap tineret bovin /zi.

Foarte important de reținut este că plata compensatorie se acordă pentru cele două tipuri de sprijin accesate împreună.

Acte necesare pentru accesarea subvenției

* Documentele care se depun împreună cu cererea de plată pentru eco-schema bunăstare tineret bovin la îngrășat sunt:


   a) copie autorizație/înregistrare sanitar – veterinară aferentă exploatației pentru care se incheie angajamentul voluntar anual;

   b) schița grajd/spațiu creștere, (din suprafața totală construită se elimină suprafața aferentă spațiului de hrănire dacă este amplasat pe sol, suprafața stâlpi , etc.).

* Documentele specifice care atestă îndeplinirea cerințelor specifice și care se depun împreună cu decontul justificativ, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 16, sunt:


   a) documente de intrare, în funcție de proveniență:
       (i) copia documentului/lor de ieșire (livrări, mortalități);

       (ii) copia documentului/lor de însoțire a animalelor de la exploatația cu cod ANSVSA la destinația de livrare/abator;


   b) documente pentru sacrificare în abatorul propriu:
       (i) copia avizului de livrare de la ferma de îngrășare la abator;
       (ii) copiile rapoartelor de clasificare;


   c) documente pentru sacrificare în regim de prestare de servicii:
       (i) copia avizului de livrare de la crescător la abator;

       (ii) copia facturii de prestare a serviciului de abatorizare;
       (iii) copiile rapoartelor de clasificare;

   d) situația centralizatoare a intrărilor și ieșirilor pentru perioada aferentă decontului întocmită pe baza documentelor de intrare – ieșire din care rezultă trasabilitatea de la intrare în exploatație până la livrarea către abator și îndeplinirea cerințelor referitoare la perioada de 6 luni, livrarea către abator la o greutate de minim 450 kg în viu și vârsta la data livrării către abator, al cărei model este prevăzut în anexa nr.17.

   e) documentul din care rezultă că este îndeplinită cerința prevăzută la art. 51 alin.(2) lit.a) este situaţia centralizatoare a evidenţelor privind respectarea spațiului disponibil alocat fiecărui animal mai mare cu 15% față de standardul minim, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 18.

   f) documentele care atestă îndeplinirea cerinței prevăzute la art. 51 alin.(2) lit.b) sunt:
       (i) copie a facturii/facturilor de achiziționare / a documentelor de intrare a materialelor folosite sub formă de așternut;
       (ii) copia fișei de magazie, dacă există materiale folosite pentru așternut pe stoc la data de 1 ianuarie a anului;
       (iii) copii ale bonurilor de consum;
       (iv) copie a registrului de evidență de aplicare a materialelor din care să reiasă: data (ziua) aplicării, cantitatea și locul în care au fost utilizate materialele sub formă de așternut, nr. de animale existent la momentul aplicării din care să rezulte cantitatea de 3kg/cap /zi;
       (v) calculul pentru determinarea suprafeţei de odihnă şi a consumului de materiale sub formă de așternut, al cărui model este prevzut în anexa nr. 19.

Decontul și documentele specifice se depun semestrial, respectiv în luna iulie pentru activitatea de creștere și îngrășare desfășurată în perioada 1 ianuarie – 30 iunie, în luna ianuarie a anului următor anului de angajament pentru care se solicită sprijin, pentru activitatea de creștere și îngrășare desfășurată în perioada 1 iulie – 31 decembrie.