Încă un ajutor de stat pentru fermieri: 1.500 euro/ha!

12

Schemele de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la culturile înființate în toamna anului 2023 – primăvara anului 2024, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, curg pe bandă rulantă.

Astfel, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat un nou proiect de Ordonanță de urgență ce are ca obiectiv asigurarea unui grant financiar producătorilor agricoli cultivatori de usturoi, în cuantum de 1.500 euro/ha, plătit în lei la cursul de schimb comunicat de către Banca Națională a României pentru data de 1 august 2023, de 4,9334 lei pentru 1 euro.

Schema se aplică pe întreg teritoriul României, pentru producătorii agricoli care înființează culturi de usturoi, pe o suprafață de minimum 0,3 ha, și se cumulează cu orice alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat pe secțiunea 2.1 – Cuantumuri limitate ale ajutoarelor din Cadrul temporar Ucraina, pct. 62, lit. a), cu respectarea pragului maxim de 280.000 euro/beneficiar.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 20.868.280 de lei, echivalentul sumei de 4.230.000 de euro și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii pe anul 2024.

Potrivit proiectului de act normativ, în cazul în care suma totală de plată care urmează să fie acordată beneficiarilor depășește resursele financiare totale prevăzute mai sus, suma cuvenită fiecărui beneficiar se reduce proporțional.

Beneficiarii noii scheme de ajutor de stat sunt întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole vegetale și care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate cumulative:

a) solicită ajutorul de stat prevăzut de noua ordonanță de urgență;

b) sunt înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativteritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi, în anul 2024, la data depunerii cererii;

c) înființează/au înființat culturi de usturoi, pe o suprafață de minimum 0,3 ha, în toamna anului 2023 – primăvara anului 2024;

d) nu se află în dificultate, respectiv în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, sau, în cazul persoanei fizice, nu a fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data depunerii cererii de acordare a ajutorului de stat;

e) menține cultura de usturoi înființată.

Cererile de acordare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la noul act normativ, vor fi însoține de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate – BI/cartea de identitate – CI al/a beneficiarului sau împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant legal, după caz;

b) copia documentului pentru coordonate bancare;

c) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024;

d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;

e) adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2024, care atestă suprafaţa de teren cultivată cu usturoi utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar vor purta sintagma „conform cu originalul”, vor fi datate şi însuşite prin semnătură de către beneficiar.

Cererile și documentele justificative pentru noul ajutor de stat vor fi depuse până la data de 19 aprilie 2024 inclusiv.

Plata sumelor acordate prin noua schemă de ajutor de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2024 inclusiv.

Mai multe detalii despre beneficiari, condiții de eligibilitate, termene, documente și formulare necesare puteți afla accesând proiectul de Ordonanță de urgență publicat pe site-ul MADR la secțiunea Transparență decizională.

Te-ar mai putea interesa: Noul ajutor de stat pentru legumicultori: Depuneți cererile până pe 12 aprilie!