MODIFICARI, BONIFICATII SI SCUTIRI ALE IMPOZITULUI AGRICOL, CONFORM ORDONANTEI DE URGENTA IN DEZBATERE

571

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ MINISTERUL FINANȚELOR! Modificări fiscale de ultimă oră pentru fermierii români! Ministerul Finanțelor a stabilit alte reguli fiscale pentru calculul și plata impozitelor și taxelor din agricultură, anunță un proiect de ordonanță de urgență care operează schimbări în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole

Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de către contribuabil prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.

Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea; creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual, pentru veniturile anului în curs, declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, până la data de 15 martie  a anului de realizare a venitului.

Contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit şi deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi/judeţe diferite vor opta pentru stabilirea localităţii/judeţului sau localităţilor/judeţelor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale.

Sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite în această listă:

1.Cereale pînă la 2 ha
2.Plante oleaginoase pînă la 2 ha
3.Cartof pînă la 2 ha
4.Sfeclă de zahăr pînă la 2 ha
5.Tutun pînă la 1 ha
6.Hamei pe rod pînă la 2 ha
7.Legume în cîmp pînă la 0,5 ha
8.Legume în spații protejate pînă la 0,2 ha
9.Leguminoase pentru boabe pînă la 1,5 ha
10.Pomi pe rod pînă la 1,5 ha
11.Vie pe rod pînă la 1 ha
12.Arbuști fructiferi pînă la 1 ha
13.Flori și plante ornamentale pînă la 0,3 ha

Animale
1.Vaci până la 2  capete
2.Bivolițe pînă la 2  capete
3.Oi până la 50  capete
4.Capre pînă la 25  capete
5.Porci pentru îngrășat până la 6  capete
6.Albine până la 75 de familii
7.Păsări de curte până la 100

Opţiunea se exercită prin completarea corespunzătoare a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Declaraţia nu se depune pentru veniturile realizate în limitele prevăzute în lista de mai sus.

În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declarației anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale, la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice până la data de 15 februarie a anului următor celui de realizare a venitului. Declarația cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. Asociatul desemnat are obligația transmiterii către fiecare membru asociat a informațiilor referitoare la venitul impozabil ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii, în cadrul aceluiași termen.

Contribuabilii care realizează venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură au obligaţia să determine venitul net anual impozabil/pierderea netă  anuală la nivelul fiecărei surse de venit din cadrul categoriei, cu excepţia veniturilor pentru care impozitul este final.

Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.

Reprezentantul desemnat care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice optează pentru stabilirea localităţii/judeţului sau localităţilor/judeţelor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale din lista de mai sus prin declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale, la termenul de 15 februarie a anului următor celui de realizare a venitului.

Este abrogată din legea fiscală prevederea potrivit căreia impozitul de achitat conform deciziei de impunere anuale se plătește în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează și nu se datorează sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanțelor bugetare.

Pentru veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură, contribuabilul stabileşte venitul net anual impozabil pe fiecare sursă din categoriile de venituri respective, prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate.

Veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură, ce se realizează într-o fracţiune de an sau în perioade diferite ce reprezintă fracţiuni ale aceluiaşi an, se consideră venit anual

Pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare sursă din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinată în sistem real, se reportează şi se compensează de către contribuabil cu venituri obţinute din aceeaşi sursă de venit din următorii 7 ani fiscali consecutivi.

Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele:
a) reportul se efectuează cronologic, în funcţie de vechimea pierderii, în următorii 7 ani consecutivi;
b) dreptul la report este personal şi netransmisibil;
c) pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei prevăzute la lit a), reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.

Aceste prevederi nu se aplică în cazul veniturilor din activităţi agricole pentru care sunt stabilite norme de venit.

Contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit, precum și cei pentru care cheltuielile se determină în sistem forfetar şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real depun declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice completată corespunzător.

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, au obligaţia de a depune la organul fiscal competent declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii care obţin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.

Contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit, precum și cei pentru care cheltuielile se determină în sistem forfetar și care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real au obligația estimării venitului net anual pentru anul fiscal curent, în vederea stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale până la la data de 15 martie  a anului de realizare a venitului.

Impozitul se determină de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10 % asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil, iar plata se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie  a anului următor celui de realizare a venitului.

IMPOZIT DIMINUAT DE BONIFICAȚIE!

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe venitul anual estimat se acordă o bonificație. Bonificația se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat.
Bonificația se acordă și în cazul în care la definitivarea impozitului prin declaratia unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, se constată că au fost achitate toate obligațiile fiscale datorate pentru anul precedent până la termenele prevăzute de lege.
Bonificația se determină de contribuabil, iar impozitul de plată va fi diminuat cu valoarea bonificației. Valoarea bonificației se stabileşte de către contribuabil şi se înscrie în mod distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, sub rezerva verificării ulterioare.

Valoarea bonificației nu intră în baza de calcul al impozitului pe venit.

BONIFICAȚII PENTRU 2018!

În anul 2018, se acordă următoarele bonificații: pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la 15 iulie 2018, se acordă o bonificatie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul net anual plătit.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit se acordă o bonificatie de 5% din impozitul pe venit anual estimat plătit integral până la 15 decembrie 2018. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul net anual estimat plătit.

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice

Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem real, au obligaţia de a depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie , inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării impozitului anual pe venit. Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.se completează pentru fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere.

Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabili în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice, pentru veniturile realizate în anul fiscal anterior,  prin aplicarea cotei de 10% asupra fiecăruia dintre următoarele:
a) venitul net anual impozabil determinat;
b) câştigul net anual impozabil determinat.

Fermierii care plătesc arendă au obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Pentru veniturile realizate în 2017, declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale se depune până la data de 15 iulie 2018.

Pentru veniturile realizate în 2018, calculul și plata impozitului pentru veniturile din activități agricole determinate pe baza normelor de venit, a căror impunere este finală se efectuează de către contribuabil, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie 2019

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se reține la sursă, iar nivelul net estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, de la un singur plătitor de venit, acesta are obligația să calculeze, să rețină și să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate este până la data de 15 martie inclusiv, al anului următor celui pentru care se datorează contribuția.

Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care contribuția de asigurări sociale și după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate, se rețin la sursă de către plătitorul de venit, acesta are obligația ca până la data de 15 martie 2019 să stabilească, să rețină, să plătească și să declare contribuțiile anuale datorate de benefciarul de venit pentru anul 2018.

Sursa: Ministerul Finanțelor