Subvenții APIA 2023 – Obligații legate de utilizarea produselor de protecție a plantelor

15

Din 2023, fermierii care vor să beneficieze de subvenții APIA trebuie să respecte următoarele o serie de norme de condiționalitate privind utilizarea produselor de protecție a plantelor, și anume:

* SMR 7 Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1): art. 55 primele două teze.

Potrivit SMR 7, fermierii care prin activitatea lor utilizează produse de protecţie a plantelor au următoarele obligaţii:


– a) să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT. Referințe: http://www. madr.ro/ro/fitosanitar


b) să utilizeze produsele de protecţie a plantelor numai în scopul pentru care acestea au fost omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare de pe eticheta produsului;


– c) să se asigure că produsele de protecţie a plantelor cărora le este atribuit cuvântul de avertizare pericol și frazele de pericol corespunzătoare sunt utilizate numai de către persoanele juridice care deţin autorizaţie pentru utilizarea acestor produse, emisă de oficiul fitosanitar din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea;


– d) să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidenţă contabilă a produselor de protecţie a plantelor depozitate şi utilizate în exploataţie, precum şi Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor.
_____
Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor se realizează conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006: anexa 1.

Respectarea cerinţelor SMR 7 se verifică la nivel de exploataţie agricolă.

* SMR 8 – Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, p. 71)

Potrivit SMR 7, fermierii au următoarele obligaţii privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor:


– a) să obțină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor, în cazul utilizatorilor profesioniști care au avut o neconformitate identificată în anul anterior în urma controalelor oficiale sau a verificărilor SMR 7 și/sau SMR 8 efectuate în scopul condiționalității;

– b) să țină evidența verificărilor tehnice efectuate anual, înainte de executarea tratamentelor fitosanitare, la echipamentele de aplicare a produselor de protecție a plantelor;
c) să nu efectueze tratamente fitosanitare cu echipamente de aplicare a produselor de protecție a plantelor de uz profesional care au fost respinse în urma inspecției;

– d) să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a plantelor în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite prin legislația în vigoare;

e) să respecte condiţiile privind depozitarea, manipularea, diluarea și amestecul produselor înainte de utilizare, manipularea ambalajelor și a deşeurilor de produse de protecție a plantelor, eliminarea amestecurilor din rezervor rămase după aplicare, curăţarea echipamentului utilizat pentru aplicarea produselor, recuperarea sau eliminarea deșeurilor de produse de protecție a plantelor şi a ambalajelor acestora în conformitate cu legislaţia privind deșeurile. Spaţiile pentru depozitarea produselor de protecție a plantelor de uz profesional să fie construite astfel încât să împiedice emisiile accidentale și să respecte normele privind amplasarea, dimensionarea, dotarea și materialele de construcţie a depozitelor.


Obligațiile prevăzute la lit. d) și e) se aplică în concordanță cu dispozițiile relevante din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu obiectivele și măsurile specifice prevăzute în Planul naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 135/2019, referitor la reducerea riscului de contaminare a apelor, solului şi aerului, conservarea biodiversităţii și protecția mediului.


Respectarea cerinţelor SMR 8 se verifică astfel: cerințele a), b), c) și e) se verifică la nivel de exploataţie agricolă; cerința d) se verifică la nivel de parcelă agricolă.