Subvenții APIA 2023: Sprijinul cuplat pentru vaci de lapte

16

Pe lista de subvenții APIA 2023 se află și intervențiile încadrate la sprijinul cuplat pentru venit în sectorul zootehnic (SCVZ), care se crescătorilor de animale și anume: PD-21 – SCVZ pentru vaci de lapte, PD-22 – taurine de carne, PD-23 – bivolițe de lapte, PD-24 – ovine și caprine, PD-25 – viermi de mătase.

AgroTV vă prezintă tot ce trebuie să știți despre aceste intervenții prevăzute în Planul Național Strategic PAC 2023-2027: cuantumul subvențiilor, condițiile de eligibilitate, documentele necesare.

Mai jos regăsiți informații despre intervenția PD-21 – Sprijinul cuplat pentru venit – vaci de lapte:

Alocarea financiară orientativă pentru această intervenție în anul 2023 (contribuția Uniunii în EUR) este de 101.400.000 de euro, cuantumul unitar planificat fiind de 338 euro/cap.

Pentru perioada 2023-2027 efectivul planificat pentru care se acordă Sprijinul cuplat pentru venit – vaci de lapte este 300.000 capete, cu un cuantum indicativ planificabil de 338 euro/cap. La stabilirea efectivului s-a avut în vedere analiza efectivelor de animale plătite în perioada de programare 2015-2020.

Condiții de eligibilitate

Sprijinul cuplat pentru venit – vaci de lapte se acordă fermierilor activi, crescători de animale din speciile bovine, care desfășoară o activitate agricolă, pe teritoriul României, şi care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:

1. să dețină un efectiv de minimum 5 capete vaci de lapte sau minimum 10 capete vaci de lapte, în funcţie de zonă, şi maximum 250 de capete vaci de lapte, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA;

2. animalele trebuie să aibă vârsta de maximum 10 ani;

3. să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 4 luni de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii unice de plată, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere;

4. efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere;

5. să aibă încheiat un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii unice de plată, cu un prim-cumpărător recunoscut de autoritatea competentă şi cel puţin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui sau, în cazul în care producătorul deţine unitate proprie de procesare a laptelui;

6. să deţină copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe o notă de intrare-recepţie care atestă livrarea laptelui la unitatea proprie de procesare, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte;

7. în cazul vânzărilor valorificării laptelui către consumatorul final, să deţină carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, precum și documentele specifice prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare, care reglementează activităţile de obţinere a produselor alimentare de origine animală;

8. să deţină registrul individual al exploataţiei cu cod ANSVSA completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 429/2016 cu modificările si completările ulterioare;

9. vacile de lapte pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară.

Pe lângă condiţiile de eligibilitate de mai sus, solicitanţii SCVZ trebuie să respecte normele de condiţionalitate potrivit prevederilor art. 12 și anexei III din Regulamentul (UE) nr. 2021/2115, precum şi prevederilor Capitolului 3.10 din Planul Strategic PAC 2023-2027, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2022) 8783 din 7 decembrie 2022, pe întreaga exploataţie cu cod ANSVSA.

DE REȚINUT că solicitanţii cu un efectiv mai mare de 250 de capete vaci de lapte beneficiază de SCVZ calculat la nivelul a maximum 250 de capete vaci de lapte!

De asemenea, rețineți că sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 4 luni, prevăzută la punctual 3 din condițiilede eligibilitate, au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.

Documente necesare

Documentele specifice care se depun împreună cu cererea de plată pentru intervenția PD-21 – Sprijinul cuplat pentru venit – vaci de lapte sunt:


a) copie de pe paşaportul/ documentul de identificare unic pe viaţă al fiecărei vaci de lapte pentru care se solicită SCVZ;

b) adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor de lapte, după caz, pentru care se solicită SCVZ, în registrul genealogic al rasei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 24 d);

c) în cazul valorificării către prim – cumpărător: copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător, însoţită de următoarele documente în functie de forma de organizare, respectiv pentru producătorul PJ/PFA/II/IF copii de pe rapoarte fiscale de închidere zilnică/factură/facturi, iar pentru producătorul persoană fizică, copie de pe atestatul de producător, copia de pe documentul sanitar veterinar pentru valorificare precum și copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă valorificarea laptelui.

d) în cazul altor tipuri de valorificare:

     (i) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă valorificarea laptelui, însoţită de copie de pe atestatul de producător, precum și documentul sanitar -veterinar pentru valorificare;
     (ii) copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
     (iii) copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi de pe notele de intrare-recepţie în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea şi recepţia laptelui, la unitatea proprie de procesare, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.


Pentru cererile de plată depuse în termen şi în perioada cu penalizări, data-limită privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi, respectiv, cea a începerii perioadei de reţinere este data- limită de depunere a cererii de plată fără penalizări.

Pentru stabilirea sumelor cuvenite, APIA efectuează controale administrative şi controale la faţa locului, conform manualelor/ghidurilor de procedură elaborate şi aprobate prin decizie a directorului general al APIA şi avizate de către direcţia de specialitate din MADR.

De asemenea, APIA verifică administrativ, în baza naţională de date a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform procedurii elaborate, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

Mai multe detalii privind intervenția PD-21 – Sprijinul cuplat pentru venit – vaci de lapte puteți afla aici.